top of page

Publications

Our publications cover a wide range of topics, from RNA structure and function to the development and testing of new RNA-based therapies.

Featured

ACS Nano, 2023

Yulin Mo, Miffy HY Cheng, Andrew D’Elia, Katie Doran, Lili Ding, Juan Chen, Pieter R Cullis, Gang Zheng​

Nature Biotechnology, 2023

Bowen Li, Rajith Singh Manan, Shun-Qing Liang, Akiva Gordon, Allen Jiang, Andrew Varley, Guangping Gao, Robert Langer, Wen Xue & Daniel Anderson

Angewandte Chemie International Edition, 2023

Tiffany Ho, Keegan Guidolin, Ali Makky, Michael Valic, Lili Ding, Jiachuan Bu, Mark Zheng, Miffy HY Cheng, Jeremy Yau, Juan Chen, Gang Zheng

Gastroenterology​, 2022

Shiyan Wang, Shanshan Gao, Yong Zeng, Lin Zhu, Yulin Mo, Chi Chun Wong, Yi Bao, Peiran Su, Jianning Zhai, Lina Wang, Fraser Soares, Xin Xu, Huarong Chen, Kebria Hezaveh, Xinpei Ci, Aobo He, Tracy McGaha, Catherine O'Brien, Robert Rottapel, Wei Kang, Jianfeng Wu, Gang Zheng, Zongwei Cai, Jun Yu, Housheng Hansen He

bottom of page